Předškolní příprava

Děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání mají v mateřské škole vyhrazený prostor
pro předškolní přípravu. Děti pracují podle celoročního plánu, který sleduje jejich rozvoj v klíčových
kompetencích. Pečlivě dbáme o rozvoj grafomotoriky a sledujeme správné držení tužky. Děti se
v průběhu roku seznamují i s písmeny a číslicemi, určují věku a schopnostem přiměřeně počet, učí se
geometrické tvary, barvy a jiné dovednosti nezbytné k úspěšnému startu v základní škole. Cíleně se
zaměřujeme na přípravu dětí k zápisu do základní školy. S dětmi se pracuje jak ve skupině, aby byly
připravené na skupinovou formu učení, tak individuálně, aby se dorovnaly případné nedostatky.