Aktuality
Dobrý den, vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Projekt

Projekt pro školní rok 2015/2016

 

 

Projekt  pro  školní  rok  2017 – 2018

SVĚT KOLEM NÁS

Charakteristika projektu :

„ JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE , CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ.

JEN SE DĚTI ROZHLÉDNĚTE , CO TU KOLEM KVÍTÍ KVETE.

KOLIK JE TU ZVÍŘÁTEK , KOLIK PTÁČKŮ , PTÁČÁTEK.

KOLIK JE TU DOBRÝCH LIDÍ , CO SI RADOST NEZÁVIDÍ . JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE , CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ . „

Jan Čarek

Děti budou poznávat své nejbližší okolí , floru , faunu , zvyky a tradice , pravidla a způsoby chování ve společnosti , pohádkový svět . Povedeme děti k tomu , aby vnímaly své okolí prostřednictvím hry , starší byly připraveny se učit , aby se svým okolím komunikovaly .

Naším cílem bude hravou , radostnou a zábavnou formou vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah k sobě , ostatním lidem , přírodě a světu kolem nás .

Budeme se řídit heslem :

„ Řekni mi a já zapomenu ,

ukaž mi a já si zapamatuji ,

nech mne to udělat a já pochopím „.

I v tomto projektu využijeme dobrých zkušeností z projektů : POJĎTE , DĚTI , BUDEME SI ČÍST“ a „ POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY“ a budeme využívat vhodné pohádky v jednotlivých tématech a odvíjet od nich další činnosti .Cíle projektu :

 Dítě a jeho tělo :

-         využívat všechny smysly

-         osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti

-         vytvářet zdravé životní návyky a postoj

-         uvědomí si vlastní tělo

Dítě a jeho psychika :

-         rozvíjet schopnost naslouchat , porozumět

-         rozvoj komunikativních dovedností

-         rozvíjet tvořivost

-         vytváření základů pro práci s informacemi

-         posilovat přirozené poznávací city

-         vyjadřovat získané prožitky a dojmy

-         rozvoj sebeovládání

Dítě a ten druhý :

-         rozvíjet kooperativní dovednosti

-         vytvářet prosociální dovednosti

-         seznamovat se s pravidly chování k ostatním

Dítě a společnost :

-         vytváření základů aktivních postojů ke světu , k životu

-         poznávají pravidla společenského soužití

Dítě a svět :

-          seznamují se s místem a prostředím , ve kterém žijí

-          vytvářet povědomí o širším přírodním prostředí , jeho rozmanitosti , vývoji a neustálých proměnách

-         pochopit , že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit , ale i poškozovat

-         rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

Ve kterých tématech bude projekt realizován :

  ŠKOLKA :        

Podtéma :      ADAPTACE                                               VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

-    děti se citově osamostatňují ,                              – poznávají různá prostředí,

-         poznávají prostředí , dospělé v MŠ ,                  – kde byli , s kým , co tam dělali ,

-         poznávají prostředí zahrady – neživou               – použití neživé přírody

přírodu

-         učí se být samostatné                                          – jak tam jeli ,

-         seznamují se s hračkami , jak si s nimi hrát,      – vyjádřit své zážitky ,

jak o ně pečovat

-         poznávají neživou přírodu                                  - vyjádřit své pocity ,

-         rozvíjejí si fyzickou i psychickou odolnost

Podtéma : ŠKOLKA

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamovat se s pravidly pobytu                                  - vytváří pravidla pobytu

- poznávají ostatní děti                                                    – vytvářejí si vztahy s ostatními dětmi

- poznávají hračky , hry , způsob zacházení s nimi         – spolupracují s ostatními , dodržují

učí se hrát si                                                             pravidla her

- učí se uklízet hračky na své místo                                 – seznamují se se způsobem a

zacházením s hračkami , úklidem po

skončení her

- rozvíjí se prosociální chování –

pomoc druhým

- vyjadřují své pocity

RODINA:

 Podtéma: JÁ

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- rozvoj sebeobslužných dovedností                                 – být samostatný v sebeobsluze

části oblečení,

- poznávat hlavní části těla                                                – části těla, párové orgány, vnitřní

orgány

- rozvíjet hygienické návyky                                             – ochrana zdraví

- pozorovat , jak vypadám                                                 - respektovat ,že každý je jiný

Podtéma: ČLENOVÉ RODINY

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- rodiče , sourozenci                                                          – + prarodiče

- činnosti doma                                                                  – + v práci

- upevňovat vztahy k členům rodiny                                 – upevňovat vztahy k členům rodiny

- seznamovat se s časovými pojmy – den , noc                 – ráno , dopoledne , poledne ,

odpoledne , večer

Podtéma: DŮM

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

 - pojmenovat , kde bydlím                                                 – + typy domů

- pojmenovat části domu / zdi, střecha, okna, dveře/         – + strop , podlaha , komín

- pojmenovat materiály , nářadí ,

stroje při stavbě domu

- části domu a jejich využití                                                – + jejich vybavení – poznávat

materiály /dřevo, sklo, plast/

Podtéma: ZAHRADA

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamovat se s ovocnými stromy , květinami                – + keře , části stromů

- seznamování s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny       – rozlišování ovoce a zeleniny,

jejich části , smyslové vnímání

- význam omývání ovoce a zeleniny                                    – seznamovat se se zdravým

životním stylem

Podtéma: DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamovat se se psem , kočkou                                        – pojmenovat je

- rozlišit zvuky dorozumívání                                               – pojmenovat rodinu , potravu ,

domov , mláďata ,říci užitek

- poznat charakteristické znaky

PODZIM

 Podtéma : LES

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

 - seznamovat se se základními barvami                                 – pojmenovat barvy podzimu

- rozlišit listnaté ,jehličnaté

stromy

- seznámit se s lesními zvířaty                                                – poznat , pojmenovat je

- seznámit se s lesními plody                                                  – pojmenovat je , jejich využití

- seznámit se s péči člověka o les ,

přípravou na zimu

- pozorovat změny v přírodě                                                   – počasí

ADVENT

Podtéma : SVATÝ MARTIN

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- pozorovat příchod zimy

- seznámit se s tradicemi                                                         – pomoc druhým

Podtéma : MIKULÁŠ A ČERT

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamování s tradicí                                                           – rozlišovat dobro a zlo

Podtéma : VÁNOCE

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- poznávat zvyky                                                                     – poznávat zvyky

- upevňovat vztahy k rodině                                                   – upevňovat vztahy k rodině

- prožívat oslavy                                                                     – vyjádřit své přání

Podtéma : TŘI KRÁLOVÉ

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- poznávat tradice                                                                     – obdarovávání – vztahy

ZIMA

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

 - poznávat znaky zimy – sníh led                                             – + vločka , rampouch ,námraza

- počasí – ochrana – hlavní části oblečení                                – seznámit se s prací lékaře

- hry se sněhem                                                                         - zimní sporty

POHÁDKOVÝ SVĚT

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- poznávat různé pohádkové postavy                                        – vyjádřit jejich charakter ,

náladu –slovně , pantomimicky

- prohlížení ilustrací – vyprávění                                              – vyjádřit své zážitky z poslechu

- učit se soustředit na poslech                                                   – vyprávět pohádku podle

obrázků , vlastní vyprávění

- poznávat , co je správné                                                         – vyvozovat mravní ponaučení

DOPRAVA

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamovat se s dopravními prostředky                                 – + jejich využití ,místo pohybu

- osvojovat si pravidla chování v dopravní situaci                    – + značky , semafor , přechod                                                                                                                                                                                                                  

- povolání v dopravě

- integrovaný systém – auta , výstražná znamení                      – jejich význam,využití ,důležitá

čísla ,bezpečné chování

JARO

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- pozorování změn v přírodě -probouzení přírody                   – poznávat přírodní zákonitosti

- pozorování počasí                                                                  – význam deště,slunce pro

rostliny

- ptáci – základní charakteristické znaky                                 – návrat , hnízda , potrava ,

dorozumívání

- Velikonoce – tradice                                                               – nový život

- hospodářská zvířata – kůň,kráva,ovce,koza,prase                 – + husa, kachna krůta -

slepice – pojmenovat ,dorozumívání                                          užitek, rodina, domov,mláďata

- Den matek – vztahy                                                                 – vyjádřit své pocity

LÉTO

Podtéma : LOUKA

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

 

- pozorovat květiny ,včelu,mravence                                         – pojmenovat květiny , hmyz -

pozorovat vzájemný význam

- pozorovat počasí                                                                      – poznávat vznik letních jevů

v počasí

 Akce pro děti :

 -         výlet k rybníku Hluboký

-         výlet do Perníkové chaloupky

-         výlet vlakem do Pardubic

-         program v Ekocentru

-         návštěva Pardubic – plavba lodí Arnošt

-         návštěva hasičů v mš

-         program ve VČG

-         divadelní představení

-         čertovské dopoledne

-         Tříkrálový průvod

Spolupráce s rodiči :

 -         společné tvoření – MŮJ DŮM ,  velikonoční tvoření

-         besídky

-         vítání sv. Martina na bílém koni

-         maminky čtou dětem z knih

-         sportovní odpoledne

-         odpoledne – tvoříme STROM ŽIVOTA

 

 

Celé česko čte dětem

logo-hranate-male-nahled3

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

V mateřské škole v rámci ročního projektu dětem čteme pohádky , příběhy , celé knihy a s textem dále pracujeme v rámci týdenního tématu a na text navazují další aktivity , další vzdělávací činnosti .