Aktuality
Dobrý den, vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Program ŠVP

Program ŠVP

CHARAKTERISTIKA

Naše mateřská škola je jednotřídní . Přestože Hostovice jsou součástí, městkou částí Pardubic,  okolí mateřské školy má jednoznačně vesnický charakter . Tato skutečnost – tedy blízkost vesnice a města – pro nás byla prvotním podnětem , na jehož základě jsme začali tvořit školní vzdělávací program . Dalším podnětem byl fakt , že by děti při získávání svých poznatků , dovedností , znalostí a schopností toho měly co nejvíce prožít a při všech činnostech zažívat radost a spokojenost .Proto jsme pro náš školní vzdělávací program zvolili název

ÚSMĚV

Ú – úspěch , účast
S -  spokojenost , samostatnost , slušnost
M – mezilidské vztahy , morálka
E -  empatie
V -  volba

Cílem vzdělávání v naší mateřské škole je rozvíjet osobnost dítěte při respektování jeho individuality , podporovat jeho tělesný rozvoj , jeho osobní spokojenost a pohodu , napomáhat mu v chápání okolního světa  a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení .
Ke splnění těchto cílů promýšlíme vzdělávání  a to tak , že na každý školní rok vypracováváme nový projekt , nabízíme dětem různorodé činnosti , pracujeme s dětmi různými metodami a formami , ponecháváme jim možnost volby , neustále obnovujeme  a dotváříme vhodné a podnětné prostředí .

Školní vzdělávací program je složen z  integrovaných bloků . Každý integrovaný blok obsahuje charakteristiku a dělí se do několika témat , která ve školním vzdělávacím programu obsahují  dílčí vzdělávací cíle , činnosti v obecnější podobě a výstupy .Každé téma se dělí do několika podtémat , která budou zpracována v ročním projektu pro daný školní rok . Školní vzdělávací program obsahuje také úkoly a záměry průběžně zařazované do různých podtémat. Tyto úkoly a záměry budou označeny v týdenním plánu .
Časový prostor k realizaci jednotlivých podtémat je otevřený , flexibilní , s možností reagovat na aktuální situace .

Chceme , aby se děti v naší mateřské škole cítily spokojeně a bezpečně , aby čas strávený v mateřské škole byl aktivní a tvořivý , aby zde vládlo pohodové a přátelské prostředí , kamarádská nálada , pochopení .
Zároveň chceme usilovat o rozvoj samostatných , sebevědomých dětí , které cestou přirozené výchovy získají základy k celoživotnímu vzdělávání s ohledem na jejich zájmy , možnosti a schopnosti . A to vše ve spolupráci s rodiči při uvědomění si rovnocenného partnerského postavení při výchově a vzdělávání dětí .