Aktuality
Dobrý den, vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Ivana Fišarová

Kroužky

KROUŽKY

nabídka rodičům:….realizuje se dle zájmu rodičů, za poplatek.

PLAVÁNÍ – vedeno v plaveckém areálu Maják v Pardubicích

ANGLIČTINA

dále probíhá zdarma pod vedením školky:

BUDE ZE MĚ ŠKOLÁČEK – kroužek pro předškolní děti

 

ODPOLEDNÍ HRÁTKY – určeno pro rodiče a jejich děti , které se chystají teprve mš navštěvovat

Program ŠVP

CHARAKTERISTIKA

Naše mateřská škola je jednotřídní . Přestože Hostovice jsou součástí, městkou částí Pardubic,  okolí mateřské školy má jednoznačně vesnický charakter . Tato skutečnost – tedy blízkost vesnice a města – pro nás byla prvotním podnětem , na jehož základě jsme začali tvořit školní vzdělávací program . Dalším podnětem byl fakt , že by děti při získávání svých poznatků , dovedností , znalostí a schopností toho měly co nejvíce prožít a při všech činnostech zažívat radost a spokojenost .Proto jsme pro náš školní vzdělávací program zvolili název

ÚSMĚV

Ú – úspěch , účast
S -  spokojenost , samostatnost , slušnost
M – mezilidské vztahy , morálka
E -  empatie
V -  volba

Cílem vzdělávání v naší mateřské škole je rozvíjet osobnost dítěte při respektování jeho individuality , podporovat jeho tělesný rozvoj , jeho osobní spokojenost a pohodu , napomáhat mu v chápání okolního světa  a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení .
Ke splnění těchto cílů promýšlíme vzdělávání  a to tak , že na každý školní rok vypracováváme nový projekt , nabízíme dětem různorodé činnosti , pracujeme s dětmi různými metodami a formami , ponecháváme jim možnost volby , neustále obnovujeme  a dotváříme vhodné a podnětné prostředí .

Školní vzdělávací program je složen z  integrovaných bloků . Každý integrovaný blok obsahuje charakteristiku a dělí se do několika témat , která ve školním vzdělávacím programu obsahují  dílčí vzdělávací cíle , činnosti v obecnější podobě a výstupy .Každé téma se dělí do několika podtémat , která budou zpracována v ročním projektu pro daný školní rok . Školní vzdělávací program obsahuje také úkoly a záměry průběžně zařazované do různých podtémat. Tyto úkoly a záměry budou označeny v týdenním plánu .
Časový prostor k realizaci jednotlivých podtémat je otevřený , flexibilní , s možností reagovat na aktuální situace .

Chceme , aby se děti v naší mateřské škole cítily spokojeně a bezpečně , aby čas strávený v mateřské škole byl aktivní a tvořivý , aby zde vládlo pohodové a přátelské prostředí , kamarádská nálada , pochopení .
Zároveň chceme usilovat o rozvoj samostatných , sebevědomých dětí , které cestou přirozené výchovy získají základy k celoživotnímu vzdělávání s ohledem na jejich zájmy , možnosti a schopnosti . A to vše ve spolupráci s rodiči při uvědomění si rovnocenného partnerského postavení při výchově a vzdělávání dětí .

Jak to u nás chodí

ORGANIZACE  PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Provozní doba :                             6.30 – 16.00 hodin

REŽIM DNE :

Dopolední svačina                          8.15 -  8.45 hodin

Oběd                                                   11.30 – 12.00 hodin

Odpočinek                                        12.00 – 14.15 hodin

Odpolední svačina                         14.30 – 14.45 hodin

Pobyt venku                                  každý den dle podmínek

Zdravotní cvičení                            v průběhu dopoledne

Plnění vzdělávacích cílů z Ročního vzdělávacího programu v průběhu celého dne podle daného tématu s využitím vhodných činností , metod a organizace s uspokojováním individuálních potřeb dítěte

O děti se stará :

ŘEDITELKA                                  Ivana Fišarová

UČITELKA                                    Věra Molavcová

KUCHAŘKA                                  Petra Dalecká

UKLIZEČKA                                  Helena Kňavová

 

O nás

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola Pardubice – Hostovice je umístěna v klidné části obce Hostovice. Jezdí k nám autobus městské hromadné dopravy č.28. Mateřská škola je jednotřídní škola. Budova je velká , patrová. V přízemí je vstupní hala , šatna , ředitelna , školní kuchyň , jídelna, sklad potravin , umyvárna , WC , vchod na zahradu.V patře je třída , ložnice , umyvárna , WC , kabinet a tělocvična. Ve třídě je nový nábytek na hračky , nové stolečky a židličky . Nábytek je rozmístěn tak , aby byly vytvořeny koutky pro různé činnosti / divadlo , výtvarné a pracovní , čtenářský , pokojíček  , koutek pro konstruktivní hry /, aby děti dobře viděly hračky a pomůcky , měly k nim přístup , mohly si je samostatně brát i ukládat .  Při  výběru hraček jsme dbali na pestrost a rozmanitost , aby tyto hračky podporovaly rozvoj dětí v různých oblastech .Tělocvična  je vybavena novým nářadím a náčiním .  Aby mohla být tato “ tělocvična “ využívána denně , byla po menších stavebních úpravách propojena se třídou .  K úpravě a výzdobě interiéru jsou využívány jednak výtvarné práce samotných dětí , jednak výrobky ze společných setkání – tvoření rodičů a dětí . V roce 2017 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení .

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada , která je rozdělena na dvě části – jednak prostor s pískovištěm a novou  skluzavkou , houpačkami a průlezkami, altánem. Na opačném konci zahrady je hřiště . Pro pobyt na zahradě a hru dětí je v altánku , který se nachází uprostřed zahrady , dostatek hraček a náčiní . Pro spokojený pobyt na školní zahradě v letních měsících jsme nechali zbudovat zastřešení pískoviště , aby děti byly chráněny před přímým slunečním zářením . Hřiště v roce 2008 obec zrekonstruovala. V roce 2013-2014 proběhla úprava zahrady . Byla vysázena nová zeleň , byl vybudován záhon na pěstování zeleniny , byla pořízena díky finanční dotaci LESŮ ČR s.p. ve výši 20 000,-Kč pocitová plocha na rozvíjení smyslového vnímání , byl zabudován nový herní prvek Lochneska .

Všichni chceme do budoucna vylepšovat naší mateřskou školu , a to jak po stránce materiální, tak i vzdělávací , hledat nové cesty k uskutečňování a naplňování cílů a záměrů RPV.

S rodiči spolupracujeme ve dvou rovinách :
a/ aktivity , které by podněcovaly rodiče k zájmu o mateřskou školu
b/ aktivní zapojení rodičů do dění v mateřské škole tak, aby docházelo ke společným prožitkům dětí a rodičů.

Mateřská škola má na každý rok vypracovaný plán spolupráce s rodiči , jehož součástí je informační systém pro rodiče a harmonogram společných setkání a akcí .

Harmonogram společných setkání a akcí obsahuje plánované besídky pro rodiče, společné činnosti dětí a rodičů , ukázky vzdělávací práce s dětmi , úvodní seznamovací schůzku s rodiči a rozloučení s předškoláky . Obsah těchto setkání a akcí se každý rok mění a přizpůsobuje se školnímu a ročnímu vzdělávacímu programu .