Aktuality
Dobrý den, vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Ivana Fišarová

GDPR

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)“, spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

Základní pojmy

Osobní údaje – zejména:

V případě dětí: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, zdravotnické posudky a údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, fotografie, výtvarné dílo dítěte

V případě zákonných zástupců: jméno a příjmení, bydliště, či doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa (při návštěvě stránek), číslo bankovního účtu (v případě hrazení plateb na BÚ školky), údaj o svěření do péče, záznamy o škodních událostech, rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi

Výčet osobních údajů nemusí být úplný, rodiče mohou do školky doručit dokumenty, které je školka povinna zpracovat a které mohou obsahovat i další osobní údaje. Tyto údaje školka nepožaduje, ale vzhledem ke zpracování celých dokumentů je rovněž zpracovává. Dále mohou osobní údaje uvést v rámci e-mailové, či osobní komunikace.

Správce osobních údajů:  mateřská škola Pardubice-Hostovice 30

Subjekt údajů: Fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

Zákonný zástupce: Zákonný zástupce subjektu údajů

Správce osobních údajů tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Informace k jednotlivým zpracováním může správce poskytnout prostřednictvím dalších dokumentů. Liší-li se informace z dalších (konkrétně zaměřených) informačních memorand od informací uvedených v tomto dokumentu, mají přednost informace z konkrétně zaměřených informací o zpracování.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V záležitostech ochrany osobních údajů a v souvislosti s výkonem práv dle nařízení EU 216/679 se na něj můžete obracet.

Pověřencem je: Bc. Jaromír Kuba, společnost Kuba a partneři s.r.o. Tel. 774 487 670, kuba@gdpr-pardubice.cz,

III. Způsob zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů buď sám, nebo s pomocí zpracovatelů (konkrétně externí účetní fa externího IT správce). Správce získává Vaše osobní údaje buď od Vás, nebo z veřejně dostupných zdrojů (registry, evidence), od orgánů státní moci, či na základě zvláštních právních předpisů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny správce a dbají na jejich ochranu stejně, jako správce. Osobní údaje zpracováváme v papírové podobě i prostřednictvím výpočetní techniky, v obou případech dbáme na dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. V rámci ochrany osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření s cílem chránit zpracovávané osobní údaje a zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě, zničení, neoprávněnému zpracování a dalším formám zneužití osobních údajů. Osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám jen na základě souhlasu zákonného zástupce žáka, nebo na základě právní povinnosti.

Doba zpracování závisí na jednotlivých smluvních ujednáních v souhlasech se zpracováním osobních údajů a právních předpisech, na jejíchž základě ke zpracování dochází, se zohledněním doby, po kterou je nutné, dle příslušných právních předpisů, osobní údaje archivovat.

IV. Právní titul zpracování Osobních údajů

1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

a) V rámci oprávněného zájmu správce, například kvůli potencionálnímu riziku soudních sporů

b) Pro účely splnění právních povinností – např. v souvislosti s pracovně-právními předpisy, vedením účetnictví atd.

c) Na základě Vašeho souhlasu, pro účely, které jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

d) Ve veřejném zájmu

V. Další informace

1. Berete na vědomí, že okamžikem poskytnutí osobních údajů správci započne, či započalo zpracovávání osobních údajů správcem.

2. Berete na vědomí, že osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány i po ukončení zpracování na základě současného právního základu (např. smluvního vztahu, odvolání souhlasu aj.), vyžaduje-li to zákon, nebo je-li další zpracování v oprávněném zájmu správce údajů, či třetí osoby. Následné zpracování bude probíhat po dobu 36 měsíců, nebo po dobu, kterou vyžaduje aktuální platná legislativa (se zohledněním doporučení orgánů a úřadů).

3. Poskytl jste nám přesné a pravdivé informace.

4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci, vyjma případů, kdy to vyžaduje legislativa, nebo jste o tom informován.

5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani automatizovanému profilování.

6. Berete na vědomí, že z důvodu zajištění bezpečnosti a dalších oprávněných zájmů správce mohou být v objektu správce osobních údajů umístěny kamerové systémy. Záznam z těchto kamerových systémů je uchováván po nezbytnou dobu a může být poskytnut třetím stranám na základě plnění právní povinnosti (spolupráce s orgány, činnými v trestním řízení), či na základě oprávněného zájmu správce (např. při komunikaci s pojišťovnou při šetření škodní události). O umístění jste informován informačními tabulkami s příslušnými znázorněními piktogramu kamery, kde máte zároveň k dispozici další informace, spolu s kontaktem na pověřence pro ochranu osobních údajů, či osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů ve společnosti.

VI. Práva, související se zpracováváním

1. V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiného právního základu.

2. Dále máte právo:

a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů a požadovat podrobné informace o povaze a rozsahu zpracování.

b. Požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům

c. Požadovat opravu poskytnutých osobních údajů

d. Požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů, žádosti jsou posuzovány s ohledem na právní základ zpracování osobních údajů

e. Požadovat omezení zpracování osobních údajů

f. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

3. Můžete také vznést námitku proti zpracování. Nevyhoví-li správce osobních údajů námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Vaše žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

5. Správce údajů je oprávněn v případě žádostí zjevně nedůvodných a opakovaných účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady, či odmítnout žádosti vyhovět.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.

2. Znění tohoto dokumentu může správce osobních údajů změnit či doplňovat, aktuální znění je k dispozici na stránkách správce osobních údajů

3. Tyto informace o zpracování nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

Projekt pro školní rok 2015/2016

 

 

Projekt  pro  školní  rok  2017 – 2018

SVĚT KOLEM NÁS

Charakteristika projektu :

„ JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE , CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ.

JEN SE DĚTI ROZHLÉDNĚTE , CO TU KOLEM KVÍTÍ KVETE.

KOLIK JE TU ZVÍŘÁTEK , KOLIK PTÁČKŮ , PTÁČÁTEK.

KOLIK JE TU DOBRÝCH LIDÍ , CO SI RADOST NEZÁVIDÍ . JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE , CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ . „

Jan Čarek

Děti budou poznávat své nejbližší okolí , floru , faunu , zvyky a tradice , pravidla a způsoby chování ve společnosti , pohádkový svět . Povedeme děti k tomu , aby vnímaly své okolí prostřednictvím hry , starší byly připraveny se učit , aby se svým okolím komunikovaly .

Naším cílem bude hravou , radostnou a zábavnou formou vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah k sobě , ostatním lidem , přírodě a světu kolem nás .

Budeme se řídit heslem :

„ Řekni mi a já zapomenu ,

ukaž mi a já si zapamatuji ,

nech mne to udělat a já pochopím „.

I v tomto projektu využijeme dobrých zkušeností z projektů : POJĎTE , DĚTI , BUDEME SI ČÍST“ a „ POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY“ a budeme využívat vhodné pohádky v jednotlivých tématech a odvíjet od nich další činnosti .Cíle projektu :

 Dítě a jeho tělo :

-         využívat všechny smysly

-         osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti

-         vytvářet zdravé životní návyky a postoj

-         uvědomí si vlastní tělo

Dítě a jeho psychika :

-         rozvíjet schopnost naslouchat , porozumět

-         rozvoj komunikativních dovedností

-         rozvíjet tvořivost

-         vytváření základů pro práci s informacemi

-         posilovat přirozené poznávací city

-         vyjadřovat získané prožitky a dojmy

-         rozvoj sebeovládání

Dítě a ten druhý :

-         rozvíjet kooperativní dovednosti

-         vytvářet prosociální dovednosti

-         seznamovat se s pravidly chování k ostatním

Dítě a společnost :

-         vytváření základů aktivních postojů ke světu , k životu

-         poznávají pravidla společenského soužití

Dítě a svět :

-          seznamují se s místem a prostředím , ve kterém žijí

-          vytvářet povědomí o širším přírodním prostředí , jeho rozmanitosti , vývoji a neustálých proměnách

-         pochopit , že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit , ale i poškozovat

-         rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

Ve kterých tématech bude projekt realizován :

  ŠKOLKA :        

Podtéma :      ADAPTACE                                               VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

-    děti se citově osamostatňují ,                              – poznávají různá prostředí,

-         poznávají prostředí , dospělé v MŠ ,                  – kde byli , s kým , co tam dělali ,

-         poznávají prostředí zahrady – neživou               – použití neživé přírody

přírodu

-         učí se být samostatné                                          – jak tam jeli ,

-         seznamují se s hračkami , jak si s nimi hrát,      – vyjádřit své zážitky ,

jak o ně pečovat

-         poznávají neživou přírodu                                  - vyjádřit své pocity ,

-         rozvíjejí si fyzickou i psychickou odolnost

Podtéma : ŠKOLKA

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamovat se s pravidly pobytu                                  - vytváří pravidla pobytu

- poznávají ostatní děti                                                    – vytvářejí si vztahy s ostatními dětmi

- poznávají hračky , hry , způsob zacházení s nimi         – spolupracují s ostatními , dodržují

učí se hrát si                                                             pravidla her

- učí se uklízet hračky na své místo                                 – seznamují se se způsobem a

zacházením s hračkami , úklidem po

skončení her

- rozvíjí se prosociální chování –

pomoc druhým

- vyjadřují své pocity

RODINA:

 Podtéma: JÁ

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- rozvoj sebeobslužných dovedností                                 – být samostatný v sebeobsluze

části oblečení,

- poznávat hlavní části těla                                                – části těla, párové orgány, vnitřní

orgány

- rozvíjet hygienické návyky                                             – ochrana zdraví

- pozorovat , jak vypadám                                                 - respektovat ,že každý je jiný

Podtéma: ČLENOVÉ RODINY

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- rodiče , sourozenci                                                          – + prarodiče

- činnosti doma                                                                  – + v práci

- upevňovat vztahy k členům rodiny                                 – upevňovat vztahy k členům rodiny

- seznamovat se s časovými pojmy – den , noc                 – ráno , dopoledne , poledne ,

odpoledne , večer

Podtéma: DŮM

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

 - pojmenovat , kde bydlím                                                 – + typy domů

- pojmenovat části domu / zdi, střecha, okna, dveře/         – + strop , podlaha , komín

- pojmenovat materiály , nářadí ,

stroje při stavbě domu

- části domu a jejich využití                                                – + jejich vybavení – poznávat

materiály /dřevo, sklo, plast/

Podtéma: ZAHRADA

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamovat se s ovocnými stromy , květinami                – + keře , části stromů

- seznamování s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny       – rozlišování ovoce a zeleniny,

jejich části , smyslové vnímání

- význam omývání ovoce a zeleniny                                    – seznamovat se se zdravým

životním stylem

Podtéma: DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamovat se se psem , kočkou                                        – pojmenovat je

- rozlišit zvuky dorozumívání                                               – pojmenovat rodinu , potravu ,

domov , mláďata ,říci užitek

- poznat charakteristické znaky

PODZIM

 Podtéma : LES

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

 - seznamovat se se základními barvami                                 – pojmenovat barvy podzimu

- rozlišit listnaté ,jehličnaté

stromy

- seznámit se s lesními zvířaty                                                – poznat , pojmenovat je

- seznámit se s lesními plody                                                  – pojmenovat je , jejich využití

- seznámit se s péči člověka o les ,

přípravou na zimu

- pozorovat změny v přírodě                                                   – počasí

ADVENT

Podtéma : SVATÝ MARTIN

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- pozorovat příchod zimy

- seznámit se s tradicemi                                                         – pomoc druhým

Podtéma : MIKULÁŠ A ČERT

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamování s tradicí                                                           – rozlišovat dobro a zlo

Podtéma : VÁNOCE

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- poznávat zvyky                                                                     – poznávat zvyky

- upevňovat vztahy k rodině                                                   – upevňovat vztahy k rodině

- prožívat oslavy                                                                     – vyjádřit své přání

Podtéma : TŘI KRÁLOVÉ

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- poznávat tradice                                                                     – obdarovávání – vztahy

ZIMA

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

 - poznávat znaky zimy – sníh led                                             – + vločka , rampouch ,námraza

- počasí – ochrana – hlavní části oblečení                                – seznámit se s prací lékaře

- hry se sněhem                                                                         - zimní sporty

POHÁDKOVÝ SVĚT

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- poznávat různé pohádkové postavy                                        – vyjádřit jejich charakter ,

náladu –slovně , pantomimicky

- prohlížení ilustrací – vyprávění                                              – vyjádřit své zážitky z poslechu

- učit se soustředit na poslech                                                   – vyprávět pohádku podle

obrázků , vlastní vyprávění

- poznávat , co je správné                                                         – vyvozovat mravní ponaučení

DOPRAVA

Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- seznamovat se s dopravními prostředky                                 – + jejich využití ,místo pohybu

- osvojovat si pravidla chování v dopravní situaci                    – + značky , semafor , přechod                                                                                                                                                                                                                  

- povolání v dopravě

- integrovaný systém – auta , výstražná znamení                      – jejich význam,využití ,důležitá

čísla ,bezpečné chování

JARO

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

- pozorování změn v přírodě -probouzení přírody                   – poznávat přírodní zákonitosti

- pozorování počasí                                                                  – význam deště,slunce pro

rostliny

- ptáci – základní charakteristické znaky                                 – návrat , hnízda , potrava ,

dorozumívání

- Velikonoce – tradice                                                               – nový život

- hospodářská zvířata – kůň,kráva,ovce,koza,prase                 – + husa, kachna krůta -

slepice – pojmenovat ,dorozumívání                                          užitek, rodina, domov,mláďata

- Den matek – vztahy                                                                 – vyjádřit své pocity

LÉTO

Podtéma : LOUKA

 Cíle :             Mladší                                                                   Starší

 

- pozorovat květiny ,včelu,mravence                                         – pojmenovat květiny , hmyz -

pozorovat vzájemný význam

- pozorovat počasí                                                                      – poznávat vznik letních jevů

v počasí

 Akce pro děti :

 -         výlet k rybníku Hluboký

-         výlet do Perníkové chaloupky

-         výlet vlakem do Pardubic

-         program v Ekocentru

-         návštěva Pardubic – plavba lodí Arnošt

-         návštěva hasičů v mš

-         program ve VČG

-         divadelní představení

-         čertovské dopoledne

-         Tříkrálový průvod

Spolupráce s rodiči :

 -         společné tvoření – MŮJ DŮM ,  velikonoční tvoření

-         besídky

-         vítání sv. Martina na bílém koni

-         maminky čtou dětem z knih

-         sportovní odpoledne

-         odpoledne – tvoříme STROM ŽIVOTA

 

 

Celé česko čte dětem

logo-hranate-male-nahled3

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

V mateřské škole v rámci ročního projektu dětem čteme pohádky , příběhy , celé knihy a s textem dále pracujeme v rámci týdenního tématu a na text navazují další aktivity , další vzdělávací činnosti .

Kontakt

 

NÁZEV A SÍDLO ŠKOLY – Mateřská škola Pardubice – Hostovice 30
Hostovice 30 , 530 02 Pardubice

ZŘIZOVATEL – Statutární město Pardubice

ŘEDITELKA Mgr. Kateřina Sotonová, TELEFON- kancelář – 730 197 737 , TELEFON – ředitelka – 733 694 924                                         E-MAIL – mshostovice@seznam.cz

 

mapa